Miért hal meg a hívő ember betegségben, balesetben?

Aki teheti, nézze meg ezt a filmet:

https://videa.hu/videok/film-animacio/ugyanugy-mas-mint-en-2017-drama-BuBp3gMAZyTRzEpw

Igaz történet alapján készült, a téma feldolgozása filmen közepesen jó, a színészi alakítások kimondottan jók (szerintem) s maga a történet viszont megindító. Kérdésem, hogy szerintetek miért engedte meg Isten, hogy egy ilyen nagyszerű hölgy viszonylag fiatalon meghaljon? A kérdés azért is fontos, mert ez gyakran megtörténik az egyházban: meghal valaki élete derekán, pedig Istent szolgálja!? Kontra: nem az van megírva, hogy Jézus meggyógyított mindenkit aki hozzá ment, vagy hozzá vittek? S Jakab apostol is, azt mondja a gyülekezetnek, hogy valljuk meg a bűneinket, s Isten megbocsátja a vétket és felsegíti a beteget?
Jakab levél 5.rész 14-16
Beteg-é valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki. Valljátok meg bűneiteket egymásnak és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok: mert igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.

A téma apropója az is lehet, hogy meghalt Kubinyi Károly lelkész motorbalesetben. Videói a youtubon sokezer embert elértek. S mit csináltak az őrangyalok? Elmentek kávézni? Cinikusan hangzik, de nem az! Sőt a cinikus megjegyzéseket mellőzzétek kérlek! Vélemények?

Tekintsd meg Barzil adatlapját »

Hozzászólások


Barzil

  • Dátum 15/08/2018 20:43
Kedves Hani, nem haragszom, miért is tenném? De nem elméletem van, hanem meggyőződésem, hogy az én Atyám nem enged meg halálos balesetet nyomós ok nélkül. Az én Atyám jó, s megismerhető, s nem holmi kiismerhetetlen, veszélyes szerkezet.
De nem eléggé figyelmesen olvastad el a hozzászólásaimat. Ezt írtam a harmadikban:
"A keresztény idős korban hal meg, vagy mártírhalált hal."
Tehát a mártírhalált Isten megengedi, HA KÉSZ VAGY RÁ! Pál kierőszakolta. István kierőszakolta, még meghátrálhatott volna, amikor dühösködtek rá, de neki fontosabb volt az Úrral lenni, s nem tudta megállni, hogy ne mondja meg nekik az igazságot, s ekkor kezdetk záporozni a kövek. Isten megengedi a mártírhalált, ha kész vagy rá.
De keresztényként meghalhatunk úgy is, ha elég ostobák vagyunk ahhoz, hogy nem menekülünk, ha jön a veszedelem. Példabeszédek 27,12 "Az eszes meglátja a bajt, elrejti magát; az esztelenek neki mennek, kárát vallják."
Amint a zsidóság nagy része is késlekedett, s Európában rekedt a Harmadik Birodalom csapdájában.
Olyan bizonyságtételt is hallottam egy amerikai kereszténytől, hogy misszióba ment Iránba, valami keresztény szervezet finanszírozta, s letartóztatták, megkínozták, - ez még Szaddam Husszein idején, - s akkor a halála küszöbén összetört, Istenhez kiáltott, hogy miért engedte ezt megtörténni, miért nem őrizte meg. S Isten megmutatta neki, hogy azért, mert nem Ő küldte oda, saját "buzgalmában" ment, ami mögött mindig kétes és nagyon emberi motivációk állnak. Bocsánatot kért Istentől, s Isten csodát tett, a vallatótisztje megtért, s kijuttatta az országból.

timola

  • Dátum 15/08/2018 20:18
Hani, ezek szerint ő mártír lett, hitéért.
Ezt Barzil külön kiemelte, mint amire nem érvényes a mondata.

Hani

  • Dátum 15/08/2018 19:35
Szia Brazil!
Ismerek egy harminc múlt férfit. Halálra kínozták, mert nem tagadta meg a Biblia Istenét. Tudom, hogy őszinte hite volt! Ez biztos. Nagyon sok jót tett, prédikált is, nagy szolgálata volt stb.
Akkor most hogy van ez? "Csak úgy félbetöri egy Istent szerető ember életét és síró özvegyet s árvákat hagyva maga mögött?"
Nem tudom elfogadni az elméletedet, kérlek, ezért ne haragudj.
Üdv
Hani

Barzil

  • Dátum 14/08/2018 23:30
Kedves Kriszti, Pál úgy rendelkezett a Korinthusi gyülekezetben a nyilvános (idegen) nyelveken szólásról, hogy ha valaki (idegen) nyelveken szól, s nincs egy másik személy, aki természetfeletti módon megkapja Istentől a magyarázatot, akkor a nyelveken szóló hallgasson a gyülekezetben. Miért rendelkezett így Pál? Mert rengeteg volt a visszaélés, viszketeg, önjelölt próféták tündököltek, a szivük zagyvaságait "prófétálva", s zavart és kárt okozva. S a jelenség azóta is ismert karizmatikus körökben, azért kell e területen egy Bibliai rend. S e rendhez képest az nem állja meg a helyét, hogy Kubinyi Károly lánya nyelveken énekel s azután saját maga magyarázza a saját (idegen) nyelveken szólását. S az meg végképp nem stimmel a Károly lánya által "fordított" próféciában, hogy Istenről, mint az én szerető Atyámról nem tudom elképzelni, hogy azt mondja a gyermekének, hogy meghalsz hamarosan, de addig ne kérdezz semmit! Ki mond ilyet a gyermekének? Isten sok emberének kijelentette a halálát, Jákób, Mózes, Dávid, Jézus, Pál stb. de ők nagyon meghitt bensőséges módon beszélgettek róla Istennel, s mindnyájan kaptak időt a felkészülésre! Hirtelen elszólítani meg azokat szokták a Bibliában, akik már nincsenek abban a helyzetben, hogy meghallják, megértsék Atyjuk hangját.

S továbbá, nekem még mindig, nagyon nincs "békességem" az felett, ha egy keresztény ember motorbalesetben meghal. Ahogyan autóbalesetben meghalt pl. David Wilkerson, vagy William Branham, aki szintén autóbalesetben húnyt el! Gordon Lindsay-nek, - aki Branham összejöveteleinek fő szervezője volt, - Isten egy évvel Branham halála előtt kijelentette, hogy elviszi őt, mert már nagy kárt okoz az egyházban. Ekkorra Branham már tévutakon járt, letért az Isten által számára kijelölt útról.
Vagy ahogyan meghalt motorbalesetben négy éve Tony Palmer a karizmatikus lelkész, aki azt hirdette magáról, hogy Isten Szelleme rábízott egy nagy feladatot, - a protestantizmus felszámolását, - de azután nem tudta elvégezni a "küldetését", mert hirtelen meghalt.
A keresztény idős korban hal meg, vagy mártírhalált hal. Ha beteg, megvallja a bűneit, - s életmódot is vált, ha kell, - s meggyógyul.
Tehát nem vagyok nyugodt, azzal meg különösen nem, hogy az Úr akarta hazavinni, s hogy nem tudni miért, mert a titkok az Úréi. Miért? Ennyire gonosz? Kiszámíthatatlan? Titkolózva öl? Csak úgy félbetöri egy Istent szerető ember életét és síró özvegyet s árvákat hagyva maga mögött? Bocsánatot kérek, az erős kifejezésekért, nem ellened van, csak egy keresztény szemlélettel viaskodok, mert én a Bibliámban másmilyen Istenről olvasok.

Barzil

  • Dátum 14/08/2018 22:34
Kedves Timola! Van olyan hamis prófécia, amikor az egyébként Istenben hívő, prófétáló szermély úgy gondolja, hogy Istentől van, de mégis gonosz szellemtől származik. Több példát tudnék hozni, de itt egy nagyon szemléletes: Királyok 1. könyve 12 rész 6-37

És összegyűjté az Izráel királya a prófétákat, közel négyszáz férfiút, és monda nékik: Elmenjek-é Rámoth Gileád ellen hadba, vagy elhagyjam? És mondának: Menj fel; mert az Úr kezébe adja azt a királynak.
És monda Josafát: Nincs itt már több prófétája az Úrnak, hogy attól is tudakozódhatnánk?
És előszólíta az Izráel királya egy udvariszolgát, és monda: Hívd ide hamar Mikeást, a Jemla fiát.
Mikeás pedig monda: Él az Úr, hogy csak azt fogom mondani, a mit az Úr mondánd nékem.
És monda Mikeás (az Izrael királyának): Azért halld meg most az Úr beszédét: Látám az Urat az ő székiben ülni, és az egész mennyei sereget az ő jobb- és balkeze felől mellette állani.
És monda az Úr: Kicsoda csalja meg Akhábot, hogy felmenjen, és elvesszen Rámoth Gileádnál? És ki egyet, ki mást szól vala hozzá.
Akkor előjőve egy lélek, a ki az Úr eleibe álla, és monda: Én akarom megcsalni őt. Az Úr pedig monda néki: Miképen?
És felele: Kimegyek és hazug lélek leszek minden ő prófétáinak szájában. Akkor monda az Úr: Csald meg és győzd meg; menj ki, és cselekedjél úgy.
Ímé az Úr a hazugságnak lelkét adta mindezeknek a te prófétáidnak szájába; és az Úr szólott veszedelmes dolgot ellened.
Akkor odalépett Sédékiás, a Kénaána fia, és arczul csapván Mikeást, monda: Hogyan? Eltávozott volna én tőlem az Úrnak lelke, hogy csak néked szólana?
És monda Mikeás: Ímé meglátod azon a napon, a mikor az egyik kamarából a másik kamarába mégy be, hogy elrejtőzhess.
Az Izráel királya pedig monda: Fogjad Mikeást, és vidd vissza őt Ammonhoz, a város fejedelméhez, és Joáshoz, a király fiához;
És mondjad: Ezt mondja a király: Vessétek ezt a tömlöczbe, és tápláljátok őt a nyomorúság kenyerével és a nyomorúság vizével, míg békességgel megjövök.
Monda pedig Mikeás: Ha békességgel térsz vissza, nem az Úr szólott én általam. Azután monda: Halljátok ezt meg minden népek!

És felvonult az Izráel királya, és Josafát, a Júda királya Rámoth Gileád ellen.
És monda az Izráel királya Josafátnak: Megváltoztatom ruhámat, és úgy megyek a viadalra, te pedig öltözzél fel ruhádba. És elváltoztatá ruháját az Izráel királya, és úgy méne a viadalra.
Siria királya pedig megparancsolá az ő szekerei harminczkét fejedelmeinek, mondván: Ne vívjatok se kicsinynyel, se nagygyal, hanem egyedül csak az Izráel királya ellen vívjatok.
És a mikor meglátták a szekerek fejedelmei Josafátot, mondának: Nyilván ez az Izráel királya; és reá rohanván vívának ellene. De Josafát elkezdett kiáltani.
Mikor pedig látták a szekerek fejedelmei, hogy nem az Izráel királya, ott hagyták.
Egy ember pedig csak úgy találomra kilövé az ő kézívét, és találá az Izráel királyát a pánczél és a kapocs között. És ő monda a kocsisának: Fordulj meg és vigy ki engem a táborból, mert megsebesültem!
És az ütközet mind erősebb lett azon a napon, és a király az ő szekerében állott a Siriabeliek ellen, és meghalt este felé, és a vér a sebből a szekérbe csorgott.
És meghalt a király és visszavitetvén Samariába, eltemeték a királyt Samariában.

timola

  • Dátum 14/08/2018 21:46
Bocsánat, hogy bele kotyogok a párbeszédetekbe: az szerintem jóslat volt, nem prófécia. Az információ természetfölötti, csak a másik pólustól származik.
Azért írom ezt, mert úgy gondolom, hogy nem Sámuel jelent meg az endorfi asszonynak és Saulnak.
Ez a kérdés önmagában is izgalmas lenne ...
Érdekes, hogy pont ez a történet jutott eszedbe ...

A tanítói szolgálat nagy felelősséggel jár ... sok ember figyelt Kubinyi Károly mondanivalójára, prédikációira.

Barzil

  • Dátum 14/08/2018 20:38
Kedves Kriszti! Saul király kapott egy próféciát, hogy másnap meghal. Meg is halt. De vajon Istentől volt az a prófécia, s a halála?