Énok könyvének vizsgálata 2/2

Énok könyvének vizsgálata 2/1-nek a folytatása, egybe hosszú lett volna, ezért kellett külön szednem.

Én 15:9 Gonosz szellemek hagyták el a testeiket; mert születésük emberi, és elsõdleges eredetük pedig a mennyek szent õrangyalaitól van; gonosz szellemek lesznek õk a földön és gonosz szellemeknek lesznek nevezve.

A bibliában a démonok nem szellemi lények, amelyek bele mennek az emberbe. A biblia nyelvezetén, allegorikusan a démonok hamis, ördögi tanítások, eszmék. Az arámi idiomák is ezt támasztják alá. Ld. George M. Lansa kutatásait: http://www.bibletopics.com/biblestudy/166.htm
A démonok, mint gonosz lények a görög gondolkodásból, mitológiából jönnek, ami sajnos nagy károkat okozott, bekerült a teológiába és megkérdőjelezhetetlenné vált. Ez egy nagy téma, amit itt nincs keret kifejteni bővebben, de érdemes időt szánni rá, végig tanulmányozni az arámi idiómákat, hogy megismerjük az arámi allegórikus gondolkodást, ahogy azt a Megváltó megjelenítette az evangéliumokban. [a szerk.]

Én 19:2 És az angyaloktól származó asszonyok, akik eltévelyegtek és szirénekké lesznek.

"A Biblia nem tesz említést „angyaloktól származó asszonyokról” (igaz, Ádámtól az özönvízig Éván kívül egyetlen nőről sem), és a görög mitológiából ismert „szirének” (Akhelóosz folyamisten és Melpomené múzsa leányai) is meglehetősen távol állnak a bibliai világképtől. Megjelenésük a szövegben görög mitológiai hatásra utalhat Énókh könyvében." (1)

Én 20:1 Ezek a nevei azoknak a szent angyaloknak, akik mindig vigyáznak.
Én 20:2 Uriel, egyike a szentséges angyaloknak, aki a világ és Tartarosz felett ügyel.
Én 20:3 Ráfael, egyike a szentséges angyaloknak, aki az emberek szellemei felett ügyel.
Én 20:4 Ráguel, egyike a szentséges angyaloknak, aki büntetést mér a világra és az égitestekre.
Én 20:5 Mikháel, egyike a szentséges angyaloknak, aki az emberiség jobbik része fölött ügyel, és a káosz felett.

"...bár a Bibliában a „káosz” fogalma nem szerepel – ez a szó is görög mitológiai hatásra utalhat a könyvben"
"Összességében a Tartarosz és a szirének megjelenése Énókh könyvében ismét arra utal, hogy a könyv szövegét hellén befolyások is alakíthatták." (1)

Én 20:8 Rémiel, egyike a szentséges angyaloknak, akit Isten azok fölé rendelt, akik majd felkelnek.

"„Akik majd felkelnek”: amennyiben ez a feltámadott szentekre utal (több mint valószínű), akkor az, hogy Isten Rémielt „föléjük rendelte”, ellentmondásban áll a Bibliával, mely szerint a feltámadás utáni világban nem az emberek lesznek az angyalok alá rendelve, hanem épp fordítva. " (1)

Én 22:13 És egy olyan helyre vannak elkülönítve azon emberek szellemei, akik nem lesznek igazak, hanem gonoszul, istentelenül éltek és a törvénytelenek társai: de szellemeik nem lesznek megbüntetve az ítélet napján, s feltámadni sem fognak innen.

"Ez utóbbi, harmadik csoport viszont ellentétesnek tűnik a Bibliával, mivel az csak két csoportot különít el: azokat, akik az életre támadnak fel, és azokat, akik a kárhozatra, a második halálra támadnak fel. De mindenképpen következetes abból a szempontból, hogy minden ember fel fog támadni, és ítéletben fog részesülni (Jel. 20. rész). " (1)

Én 38:1 És eljön majd az idõ, azokban a napokban, hogy a kiválasztott és szent gyermekek leszállnak a magas mennyekbõl, és magjuk eggyé válik majd az emberek gyermekeivel.

"Ezen a ponton a szöveg ellentmond annak, amit Jézus mondott a feltámadás utáni, dicsőséges testet felöltő szentekről. Lásd: Máté 22:23-30., Luk 20:35-37. Ez elméletben kizárja, hogy „magjuk” legyen, s kivált, hogy az eggyé váljon „az emberek gyermekeivel”. " (1)

Én 40:6 És a harmadik hangot hallottam, amint közbenjár a földön lakozókért, esedezve értük a Szellemek Urának nevében.

"A Biblia nem írja, hogy valamilyen angyal/szellemi lény esedezne/közbenjárna az emberekért az Úr előtt, csak a Szent Szellemről és a Krisztusról állítja ezt. Sőt, mint arra már korábban utaltam, az 1Tim 2:5 szerint „egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus”. " (1) [a szentszellem közben jár az emberekért elgondolás nem áll meg bibliai alapokon, de ez az 1Tim 2:5-ből is látszik- a szerk.]

Én 40:9 És õ válaszolt nekem: “Az elsõ az Mikháel, a könyörületes és hosszútûrõ: a második, aki a betegségek és az emberek gyermekeit sújtó minden ártalom fölött áll, az Ráfael: és a harmadik, aki az erõk fölé lett helyezve, hogy azokat uralja, az Gábriel: és a negyedik, aki a reményteli megtérés fölé van helyezve, azok számára akik az örök életet öröklik, az Pénuel.”

"Az angyalok ilyen leírása legalábbis aggályos bibliai szempontból. Mikháel mint „könyörületes és hosszútűrő” leírása olyan tulajdonságokkal ruházza fel az angyalt, amelyeket a Biblia következetesen Istennel kapcsolatban alkalmaz. Hasonlóképp, Ráfael mint aki „a betegségek és ártalmak felett áll”, szintén sérteni látszik az Úrról való bibliai kinyilatkoztatást, hiszen a 2Móz 15:26 egyértelműen mondja: „Én vagyok az Úr, a te gyógyítód” (héberül Jahve Ráfa = az Úr a gyógyító). Ebből az következik, hogy nincs szükség egy angyali közbenjáróra a gyógyításhoz, az Úr maga a gyógyító. Ez a fajta megközelítés az angyalokról a görög-római istenekhez és a katolikus védőszentekhez teszi őket hasonlóvá. Emiatt nem árt óvatosnak lenni Énókh könyvének az angyalokról és szerepükről való ilyen leírásaival." (1)

Én 41:1 És ezek után láttam a mennyek minden titkait és azt, hogy hogyan van az uralom felosztva és azt, hogy hogy vannak az emberek cselekedetei mérlegekben megmérve.

"A cselekedetek mérlegekkel való „lemérése” nem bibliai, hanem pogány vallásokból és mitológiákból származó jelkép. A Jelenések 20:12-13 szerint az emberek cselekedetei nem mérlegeken vannak mérve, hanem könyvekben vannak feljegyezve, és az ítélet az élet könyvének, valamint a cselekedetek könyveinek tartalma alapján fog megtörténni, nem egy mérleg jobbra vagy balra billenése alapján. Ez a mérleg-jelkép a görög mitológiai Themisz istennővel, a római Justitia istennővel és az egyiptomi Ozirisz istennel kapcsolatosan fordul elő, illetve számos más keleti vallásban is felbukkan (pl. tibetieknél a mérleg két serpenyőjébe dobott fehér és fekete kavicsok). Mivel a Bibliában a mérleg ilyen jelképes alkalmazása egyáltalán nem fordul elő, az ókori pogány vallásokban viszont általánosan elterjedt, ezért nagyon alapos okkal feltételezhetjük, hogy ez a szövegrész is pogány forrásokból származik vagy azok által erősen befolyásolt."

Én 60:1 Énok életének 500. évében, a hetedik hónapban, a hónap tizennegyedik napján.

"Ez a pont nem Énókra, hanem Noéra vonatkozik: Noé életének 500. évében. Kérdés számomra, hogy itt az eredeti szövegben van-e a hiba, vagy a fordítás során csúszott be (ennek eddig nem tudtam sajnos utánanézni). A Genesis 5:23-24 szerint ugyanis Énókh 365 évet élt, aztán elragadtatott Istenhez. Így értelmezhetetlen lenne az életének 500. éve. A szöveg alábbi részében (8-9. vers) egyértelműnek tűnik, hogy Noé az „elbeszélő”, mivel Énókhról mint a nagyapjáról beszél (a Biblia szerint a dédapja volt). " (1)

Én 67:2 a sors amely hibátlan, a szeretet és igazságosság sorsa. És most az angyalok egy fából készült (építményt) csinálnak

"Ez azért különös, mert a Biblia szerint a bárkát maga Noé építette az Istentől vett kijelentés/látás alapján. Itt viszont olybá tűnik, mintha az angyalok építették volna meg. A Bibliának kell jobban hinnünk, de nem biztos, hogy a Biblia kizárja, hogy angyalok esetleg segíthettek Noénak, bár ilyesmire az egész Bibliában se nagyon van példa." (1) [ Érdemes megfigyelni, ahogy a hollywood-i filmipar is a Noé című filmben is - Russel Crowe főszereplésével- a bukott angyalok segítették a bárkaépítést. A "programgyár" is forrásként használta az emberek megtévesztésére, innen is látszik, hogy Énok könyve okkult eredetű, de minimum nem Istentől ihletett - a szerk.]

Én 69:6 A harmadiknak neve Gádréel: õ az, aki megmutatta az emberek gyermekeinek mind a halálos ütéseket, és aki félrevezette Évát

"Ez a pont ellentétben áll a Bibliával, mely szerint Évát a „kígyó” vezette félre, a Jelenések 12:9 és 20:2 pedig „ama régi kígyó”-t egyértelműen a Sátánnal azonosítja. Nem valószínű, hogy az itt leírt Gádréelt a Sátánnal lehetne azonosítani, mivel itt az özönvíz környékén ítélet alá került angyalok között sorolja fel." (1)

Tudom, hogy hosszúra nyúlt a cikk, szeretném megköszönni a kedves olvasónak, ha türelemmel és állhatatosan végig olvasta. Remélem rávilágított egy-két nagyon fontos dologra, ami segíthet a ma fellelhető könyv ihletettségének eldöntésében. A következő részben csinálok egy összegzést ezzel kapcsolatban, addig is az Atya vezetését kívánom a kedves olvasónak!

Tekintsd meg kristof97 adatlapját »

Hozzászólások