A zarándok útja

Ezen írásomban a Megváltó követést szeretném egy szemszögből bemutatni, ehhez pedig a sokak által ismert "A zarándok útja" című könyvből és persze az Írásból merítettem gondolatokat.
A könyv szerzője John Bunyan, szegény angol kereskedő a 17. századból, aki nonkonformista (nem tartozott az anglikán egyházhoz) lévén hirdette Isten igéjét, amiért bebörtönözték. Börtönben töltött évei alatt írta meg a fentebb említett művét.
A könyv műfaját tekintve allegória, így igazából majdnem minden allegórikus, szimbolikus, a képi világtól kezdve a szereplőkig. (A Szentírás miatt döntött, hogy allegóriákban meséli el történetét, hisz maga az Írás, Krisztus beszéde is csupa szimbólum, allegórikus beszéd.) Igazából nem szeretném most a könyvet bemutatni, kielemezni, de mindenképp ajánlom olvasásra, számomra építő volt. (Mindenképp a könyvet javaslom, a film meg sem közelíti a könyvet, de ha nincs más lehetőség az is elgondolkodtató tud lenni.)
A könyv alapeszméje az a gondolat, hogy az igazságkereső, Istennek engedelmes ember itt a földön idegen és zarándok, ezt a gondolatot próbálnám megragadni és kifejteni.

Zsid 11:13 Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok a földön.

Pál előtte az ószövetségi hősökről beszél, akiknek példáját érdemes követni. Akik úgy tartották, hogy idegenek és vándorok a földön. Ezen mindig elgondolkozom, valahányszor olvasom vagy hallom ezt az igét.
Mitől lesz valaki vándor? Mit jelent vándornak lenni? Miért idegenek itt a földön?..... Sok kérdés merült fel bennem. De Isten kegyelméből válaszokat is kaptam.

A világ gondolkodása szerint a vándor: "Világot járó személy, aki gyakorlati tapasztalatokat vagy tudást szerez úgy, hogy sok helyet bejár, és így megismeri, amit mások tesznek vagy tudnak. Szakmai tudást és tapasztalatot összeszedő iparos, aki sok helyen megfordul és ott hosszabb-rövidebb ideig dolgozik vagy tanul." (Forrás: Wikiszótár)
Egy Krisztus követő vajon a tudást keresi útja során, tapasztalatot, netán élményeket? Nem. Az örök életet!
Isten gondolkodásmódja szerint a vándor olyan személy, aki az Isten által kijelölt úton haladva keresi Istent, az igazságot, hogy elnyerje az út végigjárásával az örök életet.
Milyen úton kell haladni, ha valaki örök életet szeretne? Mindenki járhatja a saját útját? Vagy emberek által kijelölt úton célba lehet-e érni?
Csak egy út létezik, amelynek végén a jutalom az örök élet, ez pedig a keskeny út.

Máté 7:14 Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.

Még kevesebben, akik végig is járják, sajnos. Isten minden embert üdvözíteni szeretne, de nem dönthet minden ember helyett, hogy milyen úton járjon. A széles útra könnyebb rátalálni, hisz sokan vannak rajta, emberek milliói, milliárdjai bolyonganak rajta, élik életüket hamis eszmék, tanok által leláncoltatva, ezzel elzárva az igazság és béke útjától, nehogy rátévedjen egy valaki is. De a lehetőség mindenki számára fenn van tartva, ez is Isten kegyelmességét mutatja, hogy a lehetőséget mindenkinek felkínálja, pedig tudja ki fog üdvözülni.

Érdemes tisztázni, hogy a vándor nem fizikai utat tesz meg, hanem lelkit. A középpontban a lelki átformálódásnak kell lennie, ami által az ember törekszik a lelki tökéletességre. A vándor az Isten természetében (szeretet, igazság, türelmesség, békesség, mértékletesség, stb.) való növekedés ösvényén próbál maradni és kerüli a sátán természetével (pénzszeretet, önzés, tömegszellem, hamisság, stb.) betelt lélekvesztőket. [Ez a megszentelődés folyamata]. Az út megpróbáltatásokkal teli, néhol nyomorúságos, de a jutalom minden fáradozást megér.

Miért voltak a próféták idegenek a földön? Mi az ami miatt a világ gyűlölte őket?
Az igazság miatt, mert az elítélte a világot, felfedte valódi természetét, lerántotta a leplet a világ megtévesztőjéről, pont ahogyan a Megváltó is tette, ezért is gyűlölte őt a világ és kínhalálra küldte. A sátán természetével átitatott világ hat idegenként, mert nem tudunk azonosulni vele, nem barátkozhatunk vele, nem lehetünk közösségben vele, főleg nem cselekedeteiben, mert akkor elszakadunk az Atya és a Fiú közösségéből. A két természet nem fér meg egymás mellett, amint a romlandóság sem azonos a romolhatatlansággal.
Ha a próféták idegenek voltak e földön, akkor mi is azok vagyunk? Szerintem tudja a kedves olvasó a választ. Egy Krisztus követőnek nem az a mérvadó, hogy ő most magyar, izraeli vagy amerikai állampolgár, hanem az Isten országának polgára szellemi értelemben. Érdekes a Megváltó sem foglalkozott vele, hogy ő most a zsidóság tagja, ezért a társadalom érdekeit kell néznie és e világra kellene berendezkednie. Annál inkább felvilágosította hallgatóit:

Ján 8:22 Mondának azért a zsidók: Avagy megöli-e magát, hogy azt mondja: Ahová én megyek, ti nem jöhettek oda?
Ján 8:23 És monda nekik: Ti innét alól valók vagytok, én onnét felül való vagyok; ti e világból valók vagytok, én nem vagyok e világból való.

Akik őt követik azok sem e világból valók:

Ján 15:18 Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt ti nálatoknál.
Ján 15:19 Ha e világból volnátok, a világ szeretné azt, ami az övé; de mivelhogy nem vagytok e világból, hanem én választottalak ki magamnak titeket e világból, azért gyűlöl titeket a világ.

Zsid 11:13 Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok a földön.
Zsid 11:14 Mert akik így beszélnek, nyíltan megvallják, hogy hazát keresnek.

Egy Krisztus követő Isten országát keresi, az utat a Mennyei Királyság felé, hogy annak a dicsőségnek részese lehessen örökkön örökké. Az az igazi hazája, hisz itt a földön minden csak mulandóság, vagy, ahogy Salamon mondaná: (hiába)valóság, mert az igazi valóság a mennyei dolgokban tárul majd csak elénk.
A jó hír, hogy már itt a földön is részesei lehetünk Isten országának, közösségben lehetünk az Atyával a Fiú áldozata által. Isten országát, az Atyával és a Fiúval való szeretetközösséget itt a földön is meg tudjuk élni, ez neveztetik úgy, hogy eklészia, Krisztus teste, a szellemi templom, ahol összegyűlnek az Istennek és Krisztusnak engedelmes emberek. Akik tanítják, vigasztalják, bátorítják, intik egymást, hogy mindenki megmaradjon Isten természetében és Isten akaratában, így növekszik az Isten országa már 2000 éve!

Róm 14:17 Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.

A Megváltó az igazság, az út és az élet, ezért őt kell követnünk! Neki engedelmeskedve az ő áldozata révén van békességünk Istennel, hogy az Ő természetében élve megszentelődjünk e földi létünk során és halálunkkor elnyerjük az örök élet ajándákát. Az Ő kegyelmének köszönhetünk mindent, e nélkül nincs üdvösség.

1Kor 4:20 Mert nem beszédben áll az Istennek országa, hanem erőben.

Krisztus beszédében erő van és élet, de csak annak, aki megtartója is e beszédnek. Erre kell törekedni utunk során kedves olvasó. Krisztus beszédét megcselekedve, Isten természetében növekedve járjuk végig az életre vezető ösvényt, amit a Megváltó jól láthatóvá tett számunkra, hogy őáltala, ővele elérjük a legfontosabbat, amit valaha is kaphatunk: ÖRÖK ÉLETET.
Isten vezetését kívánom minden igazságkereső embertársamra.

Forrás: https://egymegvaltokoveto.blogspot.com

Tekintsd meg kristof97 adatlapját »

Hozzászólások