Egy fenyőfa példázata

Szeretnék egy nagyon érdekes képet megosztani azokkal, akik hajlandóak megismerni az igazságot, vagy már megismerték és szomjaznak utána.

Ján 14:4 Ahova én megyek, oda tudjátok az utat.
Ján 14:5 Tamás erre azt mondta: Uram, nem tudjuk, hova mégy. Honnan tudnánk az utat?
Ján 14:6 Azt mondta neki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.
Ján 14:7 Ha megismertetek volna engem, megismertétek volna az én Atyámat is; mostantól fogva ismeritek őt, és láttátok őt.

Péld 12:27 Az igazság útján élet van, de a téves ösvény halálba visz.

Hadd meséljek el egy történetet egy fenyőfáról:

Volt egyszer egy fenyőfa. Szépséges zöld lombozatán csakúgy csillogott a napfény. Társaival együtt vígan lakmároztak az élet forrásából, gyökereik folyamatosan erősödtek. Még növekedésben volt, fiatal csemete lévén. Egy nap jöttek a karácsonyt ünneplő emberek, és kivágták ezt a szép fenyőfát. Hazavitték, majd befaragták a talpazatába, hogy megtudjon állni. Feldíszítették arannyal, ezüsttel, csillogó fényekkel és gyönyörködtek benne, amíg tartott az ünnep.
Azonban amint véget ért az ünneplés, véget ért a csillogás is. Lemeztelenítették a fenyőfát, megszabadították díszeitől, és kidobták a házon kívülre. A szépséges zöld fenyő pedig ott száradt el magányosan, amíg ki ment belőle az élet, ami addig zölden tartotta. Amint teljesen kiszáradt, sorsa megpecsételődött. Fogták, tűzre vetették a fenyőfát, amely teljesen elszakadt az élettől, és átadatott a halál tüzének. Pedig milyen csodaszép volt és életerős, s lám mi lett a sorsa?!

Akinek van füle hallja meg ezt a történetet, ugyanis nyelveken szólták!

Hadd magyarázzam meg: a fenyőfa az Istent kereső ember, aki mindennap az élet beszédéből meríti mindennapi táplálékát, és meg is éli e beszédeket, ezért zöld lombozattal ékeskedik. A Megváltó beszédéből nyeri életének erejét, és amíg megmarad ennél a szellemi forrásnál nem lát halált.

Az ünneplő emberek sátán szolgái, akik körbejárják a földet, csakhogy egy fenyőfát is kivágjanak. Sátán célja ugyanis, hogy elszakítsa a zöldellő fákat az élet forrásától, Istentől! Utálja is ezeket fákat, mert Isten szépnek látja őket, amint gyönyörködik a fáknak életet adó forráson is, amely tulajdon Fia.

Máté 23:15 Jaj nektek, képmutató írástudók és farizeusok, mert bejárjátok a tengert és a földet, hogy egy pogányt prozelitává tegyetek! Amikor pedig azzá tettétek, a gyehenna fiává teszitek, kétszerte inkább magatoknál.

Érdemes egy hasonlatot előhoznom: a szép zöldellő fenyőfa a Megváltó is lehetne, ha vele kegyetlenül elbántak, vajon az ő követői mire számítsanak? Bizony mondom nektek a tanítvány nem nagyobb a mesterénél! Ha a mesterrel megtörténtek ezek, az őt igazán követő tanítványokkal is megtörténnek ezek fizikailag vagy szellemileg!

Luk 23:31 Mert ha a zöldellő fával ezt teszik, mi történik a szárazzal? (az ítéletkor!)

Ézs 53:7 Kínozták, és ő megalázta magát, száját nem nyitotta ki. Mint a bárány, amelyet mészárszékre visznek, és mint a juh, amely megnémul az őt nyírók előtt, ő sem nyitotta ki száját.
Ézs 53:8 Erőszakkal és elítélve vitték el, és kortársai közül ki gondolt arra, amikor kivágták az élők földjéből, hogy népem bűnéért éri a büntetés?
Ézs 53:9 A gonoszok között adtak sírt neki, és a gazdagok mellé jutott halála után. Pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem volt a szájában.
Ézs 53:10 Az ÚR akarata volt az, hogy gyötrődjön és összetörjön azért, hogy saját lelkét áldozatul adva meglássa majd utódait, napjai meghosszabbodjanak, és keze által megvalósuljon az ÚR akarata.

A fiatal fenyőket vágják ki, akik még nem erősödtek meg, nem nőttek még elég nagyra az igazságban. Majd haza viszik ezeket az embereket (fenyőfákat) a különféle gyülekezetekbe, páholyokba, ahol befaragják őket a talpazatukba, vagyis megszabadítják az embereket addigi igaz nézeteiktől, és más alapra, talpazatra, állványba (baálványba) helyezik őket. A Megváltó beszédei helyett bálványimádásra építik fel az emberek életét, mert minden olyan dolog, amely nem az Atyától származik a Fián keresztül, az bálványimádás, mert ezzel ez ember elutasítja Isten igazságait, más istent enged be az életébe, e világ istenét!

Luk 16:13 Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.

A világban felmagasztalják ezeket az embereket, dicsérik őket, feldíszítik őket büszkeséggel, emberi dicséretekkel, anyagiassággal, hamis tanokkal saját romlásukra. A világ szépnek látja őket, mert elérte, hogy úgy nézzenek ki, mint ő maga. Vagyis a világnak azért tetszik, amit lát, mert saját magát látja benne.

Luk 6:26 Jaj nektek, ha minden ember jót mond felőletek, mert éppen így tettek atyáik a hamis prófétákkal!

Jel 18:15 Akik ezekkel kereskedtek, és akik ezekből meggazdagodtak, távol állnak tőle, gyötrelmétől való félelmükben sírnak és gyászolnak,
Jel 18:16 és ezt mondják: Jaj, jaj a nagy városnak, amely gyolcsba, bíborba és skarlátba öltözött, és arannyal, drágakövekkel és gyöngyökkel ékesítette magát, mert egy óra alatt pusztult el ennyi gazdagság!

Vajon meddig tart ez a csillogás, meddig viselnek gondot az emberekre a világi vezetők, politikusok, pásztorok, guruk, mesterek? Csak addig, amíg értékesnek és hasznosnak találják őket? Lehet ez másképp? Kedves olvasó, sajnos nem...

Ján 10:11 Én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhokért.
Ján 10:12 A béres pedig, aki nem pásztor, és akinek a juhok nem tulajdonai, amikor látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat, és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket.
Ján 10:13 A béres azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra.

Amíg a világ szellemisége, e világ ura örömét leli a megtévesztésükben, és kitudja használni őket, életenergiájukat, figyelmüket, addig kedves velük. Amint haszontalannak látja őket, esetleg anyagi tehernek, egyből lemezteleníti őket, és kiveti magából. A romlás és pusztulás kezébe adja őket, ugyanis az élettől már elszakadtak, csak a halál várja őket. Kiszáradt fákká lesznek, akiket teljesen kiszipolyozott e világ ura. Sikeresen megtévesztette őket, elhitette, hogy minden rendben van, már jó úton vannak, mindenki szereti őket és nem kell változtatniuk életükön. Milyen gonoszság ez, mennyire elszomorító, hogy e világ ura úgy bánik az emberekkel, mint egy darab tárggyal, miközben semmit sem vesznek észre az áldozatok.

1Ján 4:5 Ők a világból valók, azért a világ szerint szólnak, és a világ hallgat rájuk.

Az embert évtizedekig kiszipolyozták, és nem tudott betelni az élettel (az igazsággal), öreg korában boldogtalanul hal meg, mert elfelejtette, hogyan kell ÉLNI. Nem e világ hiábavalósága után futva, hanem az ÉLET rendjét keresni, az élet Teremtőjét keresni, jókedvvel, örömmel engedelmeskedni az élet Alkotójának.

Mi lesz a teljesen kiszáradt ember sorsa? Olthatatlan tűzre vettetik, ahol majd igazi szenvedés lesz egy örök életen át, de nem lesz halál, az ember kívánja fogja azt, de az már nem fog létezni!

Ján 15:6 Ha valaki nem marad énbennem, kivettetik, mint a szőlővessző, és megszárad; ezeket összegyűjtik, tűzre vetik és elégetik.
Ján 15:7 Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megadatik nektek.
Ján 15:8 Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és a tanítványaim lesztek.
Ján 15:9 Amint az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben!
Ján 15:10 Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amint én is megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében.

Máté 7:19 Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik.
Máté 7:20 Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket.
Máté 7:21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: „Uram, Uram!”, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.
Máté 7:22 Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem tettünk-e sok hatalmas dolgot a te nevedben?
Máté 7:23 És akkor azt mondom nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!

Hát nem érdekes, hogy az emberek mit ünnepelnek karácsonykor? Mit művelnek a "szeretet ünnepén"? Milyen szeretet az, amely elszakítja az embert Teremtőjétől? Miért születésnapoznak az emberek karácsonykor, ha nem is ismerik az állítólagos születésnapost? Vajon akik azt mondják, hogy keresztények, mennyire járnak is úgy, amint Krisztus járt? Ha ismernék Krisztust, akkor megtartanák a parancsolatait is! De nem ismerik őt, mert a világban élnek, a VILÁGNAK élnek!

1Ján 3:1 Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek, és azok is vagyunk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt.

Miért nem tetszik az embereknek Krisztus tanításai?

Ján 3:19 Ez pedig az ítélet: A világosság eljött a világra, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert cselekedeteik gonoszak voltak.
Ján 3:20 Mert mindenki, aki gonoszul cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek cselekedetei.
Ján 3:21 Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, hogy tetteiről kiderüljön, hogy azok Isten szerint való cselekedetek.

Így már értem..

Ján 15:18 Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket.
Ján 15:19 Ha e világból valók volnátok, a világ szeretne titeket, mint az övéit, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én kiválasztottalak titeket magamnak e világból, azért gyűlöl titeket a világ.
Ján 15:20 Emlékezzetek arra a beszédre, amelyet mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az ő uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldöznek majd, ha az én beszédemet megtartották, a tiéteket is megtartják majd.
Ján 15:21 De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem.
Ján 15:22 Ha nem jöttem volna, és nem beszéltem volna velük, nem volna bűnük, most azonban nincs mentség bűneikre.
Ján 15:23 Aki engem gyűlöl, az én Atyámat is gyűlöli.

Miért nem akarnak az emberek Istennek engedelmeskedni, és miért inkább e világ urának? Miért nem hajlandóak megalázni magukat, és elfogadni az intő figyelmeztetést? Miért nem maradnak meg Krisztus beszédénél, amikor a Megváltó azt mondta, hogy "az én beszédemben élet van"? Miért hallgatnak más beszédekre, amikor tudják, hogy azzal a HALÁLT választják? Miért választja valaki inkább a halált, mint az életet? Miért keresik az emberek a hiábavaló dolgokat az ÖRÖKKÉVALÓ helyett, amikor Isten azt mondta, hogy "az odafelvalókkal törődjetek"? Miért maradnak meg a földi, testi, emberi gondolkodásnál, amikor Isten Jakab apostolon keresztül világosan mondja, hogy "az ilyen bölcsesség földi, testi, ördögi" (Jak 3:15)? Megannyi kérdés, mely nem hagy nyugodni...s mégis megnyugtat.

Ján 17:14 A te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból való vagyok.
Ján 17:15 Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól.
Ján 17:16 Nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból való vagyok.
Ján 17:17 Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság.

Péld 14:8 Az eszes bölcsessége az, hogy meggondolja útját, a bolondok pedig bolondul tévelyegnek.
Péld 14:9 A bolond gúnyt űz a bűnből, az igazak között pedig jóakarat van.

Mennyei Atyám, könyörögve kérlek mutasd meg, jelentsd ki embertársaimnak az élet útját, hogy senki se mondhassa, "én nem tudtam.."! Kérlek vezesd a te engedelmes gyermekeidet Magadhoz a Fiadon keresztül, hogy rendeltetésünket betöltve szeretetben, igazságban és világosságban lakozhassunk veled és a Te Fiaddal örökkön-örökké. Ugyanakkor ne az én akaratom teljesüljön, hanem csakis a tied, Örökkévaló Istenem, mert te vagy egyedül igaz és szent, a romolhatatlan és a tökéletes! Alázatos szívvel köszönöm Neked.

Forrás: https://egymegvaltokoveto.blogspot.com/2018/11/egy-fenyofa-peldazata.html

Tekintsd meg kristof97 adatlapját »

Hozzászólások


Pumori

  • Dátum 15/12/2018 13:48
A szerző nagyot markolt és keveset fogott..., azért olvassátok el.