Illene valami magyazázatot kapnom...

Kedves, nem tudom ki volt az, aki törölte a naplóbejegyzésemet!

Nem látok okot a legutóbbi bejegyzésem törlésére. Korrekt és tisztességes okot biztosan nem. A bejegyzésem nem sértett személyiségi jogokat, nem tartalmazott illetlen szavakat, nem vétett a társkereső oldal egyetlen írott vagy íratlan szabálya ellen sem, ezért kérek valamiféle indoklást a történtekre.

A csak, mert megtehetem, vagy a válaszadás elmulasztása nem volna szerencsés...

Köszönettel: Solt

Tekintsd meg Solt adatlapját »

Hozzászólások


Tekozlo_Fiu

  • Dátum 14/02/2019 12:26
Sziasztok, szeretettel köszöntelek titeket!
Ha már van lehetősègem szólni akkor èlek vele ès elmondom ami eszembejutott tudva, hogy az Isten igazságával való foglalkozás mindig hasznos ès bízok benne, most is így lessz, másnem ènszámomra, de Isten áldja meg az ő igèjèt ès áldom őt, hogy az ő igazsága független attól, hogy ki mondja így mèg egy ilyen senki is èlhet vele mint èn.

Fontos dolog tisztába lennünk azzal, hogy a jog ès az igazság egyáltalán nem fedi egymást, sőt van, hogy ellentète is egymásnak.
Azt mondja az Úr: èn vagyok az út, az igazság és az èlet.. (János 14:6 HUNK) mind ez pedig Isten kegyelme álltal tudott számunkra megjelenni. A joggal szemben az ő követőikènt az Isteni igazságban ès kegyelmèben való járás amivel bemehetünk az ő bèkèjèbe.

Isten igèje:

Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened: Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat. Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, a míg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöczbe ne vessen téged. Bizony mondom néked: ki nem jősz onnét, mígnem megfizetsz az utolsó fillérig.
Máté 5:23‭-‬26 HUNK

Nagyon sokan figyelmen kívűl hagyják ebben az igèben, hogy mikor
azt mondja "atyádfiának valami panasza van ellened" akkor ez mèg egyáltalán nem jelenti azt, hogy az atyafi panasza jogos vagy jogtalan, lehet, hogy valóban oknèlkűl haragszik ránk, de ez Isten kèrèse szempontjából lènyegtelen, mert ahogy ő megkegyelmezett nekünk, azt szeretnè, hogy mi is megkegyelmezzünk egymásnak! Akár elkövetők, akár sèrtettek vagyunk, azt szeretnè, hogy mennyünk ès tegyük meg amit lehet a bèkessèg elèrèsèèrt. Ès ne a jog bunkójával verjük le a másikat ès álljunk fel a győzelem trónjára. Ez az ószövetség volt, ahol a "fogat fogèrt" de nem működött ès Isten vágya, hogy szeressük az ellensègeinket is!
A poroszlók kezèbe esni a meg nem bocsátás idejère nem más mint gyötörve lenni a rossz indulatok terhètől, mindadig amíg meg nem bocsátunk ugye.
Nehèz belátni a hibánkat ès odamenni bocsánatot kèrni, de nekem legalább is ez mèg mindig könnyebb mint amikor jogtalanúl panaszkodnak ellenem ès úgy kell elfedezni a bèkètlensèget kegyelemmel.
Tehát kimondottan örülök ès könnyebb eset amikor Isten igazsága szerint őszintèn feltudom ismerni a saját hibámat s amiatt bocsánatot kèrni. Ès olyan jó ilyenkor átèlni a felszabadulást, Isten ölelő karját, a gonoszság szorítása helyett! :)

Isten igèje:
Mert sok esetben tudja a te lelked is, hogy te is gonoszt mondottál egyebeknek. Mind ezeket megpróbáltam az én bölcseségem által. Mikor azt gondolám, hogy bölcs vagyok, én tőlem a bölcseség távol vala. Felette igen messze van, a mi van, és felette mélységes; kicsoda tudhatja meg azt? Fordítám én magamat és az én szívemet a bölcseségnek és az okoskodásnak tudására, kutatására és keresésére; azonképen hogy megtudjam a bolondságnak gonoszságát, és a tévelygésnek balgatagságát. És találtam egy dolgot, mely keservesb a halálnál; tudniillik az olyan asszonyt, a kinek a szíve olyan, mint a tőr és a háló, kezei pedig olyanok, mint a kötelek. A ki Isten előtt kedves, megszabadul attól; a bűnös pedig megfogattatik attól.
Prédikátor 7:22‭-‬26 HUNK

Szolgabiro

  • Dátum 11/02/2019 19:35
Tisztelt Tagunk!

Tegyen keresztényi és emberi belátása szerint. Nincs további mondanivalónk az Ön számára. A naplót természetesen itt hagyjuk, mindenki okulására.

Szeretettel: Szolgabíró

Solt

  • Dátum 11/02/2019 18:47
Kedves „Szolgabiro”!

Túlcsorduló szeretettel, és szívem minden melegével köszöntöm Önt!

Talán csak elkerülte a figyelmét, de előzőleg föltettem egy konkrét kérdést, amire nem válaszolt, így most megismétlem:

„Ezért a megfelelő tisztelet hangján, arra vagyok kénytelen kérni önt, tegye már meg, hogy leírja, mit talált
"közösségrombolónak" a bejegyzésemben!”

Nem bonyolult kérdés, valamiért mégsem válaszolt , hanem egy valótlan állítással kezdte, idézem:

„Ön többször is törölt Önnek nem tetsző véleményeket, letiltott másokat, akik Önnel szemben más véleményt fogalmaztak meg,”

Ez bizony nem igaz. Soha, senkit nem tiltottam le ilyen indokkal, senkitől nem várom el, hogy nekem tetsző véleménye legyen. Azt vártam el, hogy aki ír a naplómba, az, az általam felkínált témára reagáljon, és vállalja az arcát a véleménye mellé, azaz legyen profilképe. Ez visszakövethető! Azt a néhány embert tiltottam le, akik a leírt, és még most is olvasható kérésem ellenére, továbbra is arctalanul írogattak oda nem illő dolgokat.

Jó „Szolgabiro”! Mért ír le olyasmit, ami nem igaz, és ami valótlanságáról bárki könnyen meggyőződhet? (Ön is megtehette volna, még most is megtehetné, aztán kicsit pironkodhatna miatta…)

Más.

Jogorvoslatnak a hatóság határozata ellen van helye, Ön - Önök pedig nem hatóság. (Ahogyan attól, hogy valaki egy szemétdomb tetején mórikálja magát, még nem lesz kakas belőle, ugye…) Hogy elégedetlenség esetén az egyetlen jogorvoslati lehetőség a kilépés, elfutás lenne - az, az Ön, megbocsásson az őszinte szóért! - fasisztoid jogértelmezése. Pont olyan, mint az volna, ha Önt valaki szolgabíró gúnyában leköpné az utcán, majd, ha Ön „elégedetlen lenne” ezzel az eljárással, annyi jogorvoslati lehetőséget engedne, hogy elszaladhat, különben még meg is veri Önt… Ezt ugye Ön sem gondolja komolyan?

Többen ajánlottak valódi jogi segítséget, (ezt egyelőre korainak és remélhetően elkerülhetőnek érzem), még többen ajánlottak nyilvánosságot más netes fórumokon, ahol „megcirkuláltathatnám” az általam leírtakat, természetesen az Ön reagálásaival együtt, hiszen nyilvános fórumokon jelentek meg, jogom volna hozzá. És kaptam néhány hasábot is, egy általam egyébként kevéssé kedvelt bulvár jellegű… izében is.(Vicces lenne kihasználni a lehetőségeimet, de nem keresztényi, így, bár az Önök viselkedése sem volt az velem szemben, igyekszem megtartóztatni magam ettől, és erre kérem az „önkéntes” segítőimet is.)

Nem szándékozom tehát ártani Ön(ök)nek (sem). De Ön(ök) vélhetően ártani fognak maguknak, és az általam oly nagyon kedves, „magát keresztény társkereső”-nek nevező oldalnak, ha nem szüntetik be ezt az inkorrekt, hazugságokon és csúsztatásokon alapuló eljárást velem szemben.

Elfutni nem fogok, nem szokásom, így most sem teszem, töröljenek Önök, ha ezt gondolják helyesnek, ebben van békességük!

Részemről a kérdésemet a fentebb részletezett okok miatt nem tudom megválaszoltnak tekinteni, megértésüket köszönöm!

Megbocsátó szeretettel: Solt

Szolgabiro

  • Dátum 11/02/2019 09:29
Tisztelt Tagunk!

Több jelentés is érkezett hozzánk, amelyben tagjaink sértettségüket és elégedetlenségüket fejezték ki számunkra, az oldalunkon irányukban tanúsított, bizonyos naplófelületeken létrehozott megnyilvánulásai kapcsán. Ön többször is törölt Önnek nem tetsző véleményeket, letiltott másokat, akik Önnel szemben más véleményt fogalmaztak meg, amihez természetesen joga van, ugyanakkor mások érzékenységét figyelmen kívül hagyva fogalmazott meg, tagjainkat sértő véleményeket, amely azonban már nem pusztán „jog” kérdése.

Az oldal üzemeltetőiként valóban, nem csak jogaink, de kötelességeink is vannak a közösségi rend fenntartását illetően, így nem csak bárki naplóját törölhetjük másoknak „önkényesnek” tűnő módon, de akár mindennemű figyelmeztetés nélkül bárki regisztrációját is. Erre természetesen csak indokolt esetben kerül sor, nem pusztán önkényesen, ám a jelen helyzetben egyes tagjaink, irányunkba jelzett személyes érzékenységére lévén tekintettel, mintegy Önnek szánt figyelmeztetésül került törlésre legutóbbi naplója.

Mint az oldal házigazdái, fenntartói és üzemeltetői, azaz Szolgáltató minőségünkben szeretetteljesen felhívnánk a figyelmét arra a tényre, hogy az oldalra történő regisztrációkor, mint minden feliratkozó, így Ön is elfogadta a "Felhasználói feltételekben" foglaltakat, mint az oldal használatához fontos irányelveket. Ezekből kiemelnénk párat:

„11. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy bármely Felhasználó tagságát - a szabályok és feltételek bárminemű megszegése esetén, vagy akár egyéb körülmények miatt - minden előzetes figyelmeztetés nélkül felfüggessze vagy törölje.

13. A Felhasználó elégedetlensége esetén az egyetlen és kizárólagosan rendelkezésére álló jogorvoslat, a Szolgáltatás használatának megszakítása.

17. Az oldal Felhasználói kötelesek tiszteletben tartani egymás személyes világnézetét, vallási nézeteit, ennek értelmében pedig sem a magánbeszélgetésekben, sem a naplókban, sem a hozzászólásokban nem megengedett egymás meggyőződésének, hitelveinek, vallásának, elkötelezettségének kritizálása, becsmérlése, sértegetése. Nem megengedett semmilyen személyes, egyházi, közösségi hitbéli vagy egyéb meggyőződés nevében történő térítő propaganda, vagy egymás hitének, hitelveinek elvitatása. Ezek megszegése a tartalmak azonnali, figyelmeztetés nélkül való törlésével, illetve súlyosabb esetben a tagság azonnali felfüggesztésével jár.”

Részünkről a kérdését megválaszoltnak és lezártnak tekintjük, megértését köszönjük.

Szeretettel: Szolgabíró

Solt

  • Dátum 10/02/2019 22:40
Kedves "Szolgabiro"

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy két igazán kedves jogász végzettségű hölgy és egy nem kevésbé kedves grafikus úr társaságában dolgozom éppen, és az az egybehabgzó véleményük, hogy ez bizony nem tekinthető válasznak. Az egyik hölgy határozott véleménye szerint (és jogi ügyekben sosem mernék vitatkozni vele), egy "ingyenes" portálra gyakorlatilag ugyan azok a feltételek vonatkoznak, már ami a letiltást, kitiltást, véleménykorlátozást jelenti, mint egy fizetős esetében, azaz nem tehet meg mindent vagy bármit, pláne ilyen mondvacsinált, üres indoklás alapján.
Ezért a megfelelő tisztelet hangján, arra vagyok kénytelen kérni önt, tegye már meg, hogy leírja, mit talált "közösségrombolónak" a bejegyzésemben!
Üdvözlettel: Solt

Szolgabiro

  • Dátum 10/02/2019 22:26
Tisztelt Tagunk!

Bejegyzését közösségromboló jellege miatt töröltük. Megértését köszönjük!

Üdv: Szolgabíró