Magyarázza el nekem valaki...???

hogy mit jelent ez a mondat, mert nekem zavaros?

"a Megváltó Jézus Krisztus, aki az emberiséget kereszthalálával kiszabadította a bűn és a halál hatalmából."

Igen, tudom ezt tanultuk és tanulják ma is a gyerekek a hittanórákon...

1. Mi az a bűn, amiből Jézus megszabadított bennünket? Mert abban legalább már nem vagyunk bűnösök gondolom én, vagy mégsem?
2. Hogyan szabadított ki bennünket a halál hatalmából, ha még most is (változatlanul) meg kell halnunk?

... vagy netán, amikor Jézus meghalt "értünk" a kereszten, abban a másodpercben tiszták és halhatatlanok voltunk??? Mert, ha mégsem, akkor értelmetlen ez a Jézusról alkotott vélemény.

Tekintsd meg Lacc48 adatlapját »

Hozzászólások


timola

 • Dátum 01/04/2018 12:14
Kristóf, egyetértünk, egy dolgot kivéve: pneuma szellemet jelent, a pszüché a lélek görög megfelelője.

kristof97

 • Dátum 01/04/2018 11:59
Kedves timola, persze azzal tisztában vagyok, hogy halál után nem egyből megy mindenki a megérdemelt helyére (láthattuk Luk 16-ban), hanem van egy átmeneti hely, amit a zsidók sheolnak, vagy alvilágnak hívtak, úgymond a lelkek várakozóhelye az ítéletig.
A szellemi vagy lelki halottság nem szó szerint értendő, hanem szimbolikusan, allegorikusan, mint ahogy egyébként is beszélt a Megváltó. Mivel nem Istennek engedelmeskednek, így nem Isten kegyelme, hanem ítélete(haragja) alatt vannak, azaz lelki értelemben halottak. Ezért nevezte halottaknak a Megváltó az egyik tanítványának rokonságát, illetve azokat, akik temetni készültek.
Máté 8:22 Jézus pedig monda neki: Kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el az ő halottaikat.

Szóval ez az újjászületést is érteni kell, mert elterjedt az a nézet, hogy szó szerint az ember újjászületik, mint a hinduizmusban. Pedig az Írás alapján az újjászületés egyszerűen a szemléletmód megváltoztatását jelenti. Lásd a megtérést, görög metanoia>gondolkodásmód megváltoztatása; megtérés.

Ján 3:5 Felele Jézus: Bizony, bizony mondom neked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
Ján 3:6 Ami testtől született, test az; és ami Lélektől született, lélek az.
Ján 3:7 Ne csodáld, hogy azt mondám neked: Szükség nektek újonnan születnetek.
Tehát meg kell nézni mit jelent víztől és lélektől születni, vagy inkább formálódni. A víz Isten (és a Megváltó) beszédét jelenti ld. Megváltó és a szamáriai asszony beszélgetése János 4-ben.
Ján 4:10 Felele Jézus és monda neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és [hogy] ki az, aki ezt mondja neked: Adj innom!; te kérted volna őt, és adott volna neked élő vizet.
A lélek (görög pneuma,ami szél, szellő,szellemiség, lélek, stb. sok jelentése van) pedig Isten szellemisége, természete
Gal 5:22 De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.
Tehát összességében "újjászületni" úgy tudunk, hogy átformáljuk gondolkodásunkat, értelmünket Isten beszéde és Isten természete által. Így leszünk úgymond új teremtés Krisztusban.

kristof97

 • Dátum 01/04/2018 11:17
Kedves Barzil, abban igazad van, hogy legutóbbi bejegyzésemből nem igazán tudna épülni a napló írója, de nem is ő neki írtam, illetve a beszélgetésben többen is résztvesznek, akiknek talán épülésükre lehet a bejegyzésem, ha nem, úgyse olvassák el. Viszont azt elismerem, hogy ilyen dolgokról nem bölcs dolog beszélni, ha a napló írója tényleg nem hiszi, hogy volt megváltás, és Jehosua(Jézus, bár így sose hívták) volt a Megváltó (egyébként még a nevében is benne van>Jehósua = "az Úr a szabadulás, a menekülés, az üdvösség", tehát ezért Megváltó, Szabadító stb, már ez is utalt feladatára).

timola

 • Dátum 01/04/2018 11:13
Barzil: igazad van. Elsőre is hallottam. Várom a személyes bizonyságtételedet, amit ígértél a napló elején :)

Kristóf97: az Édenkertben a bűneset következményeként az emberi szellem halottá vált.
Mivel ez az a részünk, ami vevőkészülékként fogja Isten üzenetét, szellem szerint halottak vagyunk, amíg újjá nem születünk.
(Efézusbeliekhez írt levél, Péter levelei, és így tovább). Ha Jézus belép az ember életébe, szelleme élni kezd...

A földi halálunk időpontjában szellemünk-lelkünk elválik a testtől, a test elrothad, a szellem-lélek pedig a halál időpontjában érvényes állapotnak megfelelő helyen várakozik az ítéletre. Ez volt a Lukács 16-ból vett történet üzenete.
Azután lesz a második halál, arra vonatkozik az az Ige, amit idéztél.

Számomra így koherens a Biblia üzenete, így áll össze a puzzle. Nem kívánok vitát nyitni arról, hogy az ember test-lélek, vagy test-lélek-szellem ... senkit nem akarok meggyőzni, vagy megbántani hitében.

A feltámadás számomra tény, mert szó szerint elhittem, amit erről az Ige mond. Nem emberek győztek meg erről ... azok nem tudtak volna. Természet szerint szkeptikus, racionális ember vagyok.

Szeretném a szívemben levő csodát megosztani Veletek, Lacc48-al is, mert emlékszem, milyen reménytelen és csüggedt voltam azelőtt, hogy megismertem volna a feltámadt Jézust. Semmi értelmét nem láttam az életemnek, és tulajdonképpen ez igaz is volt ...

Áldott Húsvétot kívánok mindenkinek :)

kristof97

 • Dátum 01/04/2018 09:51
timola, "A szellem-lélek halhatatlan valóban halhatatlan."
Nos ez igaz is, meg nem is. Ha a halál a megszűnés, többé nem létezés, akkor igen, a lélek tényleg halhatatlan, de az Írás szerint a halál egy állapot a lélek szemszögéből, így egy kicsit bonyolódik a dolog és úgy tűnik a lélek is meghalhat. A fizikai, testi halál az első halál. Az alábbi ige mutatja, hogy az "elsők" itt a testi dolgokra utalnak.
Jel 21:4 és szemükről minden könnyet letöröl, és halál nem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak.
A második halál az érdekesebb. Ebben a léleknek is része van. Azaz a lélek is megtud halni, de ettől még létezik, csak egy más álapotban.
Jel 20:14 A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava.
Máté 18:8 Ha pedig a te kezed vagy a te lábad megbotránkoztat téged, vágd le azokat és vesd el magadtól; jobb neked az életre sántán vagy csonkán bemenned, hogynem két kézzel vagy két lábbal vettetned az örök tűzre.
Máté 18:9 És ha a te szemed botránkoztat meg téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; jobb neked félszemmel bemenned az életre, hogynem két szemmel vettetned a gyehenna tüzére.

Ján 5:28 Ne csodálkozzatok ezen: mert eljő az óra, amelyben mindazok, akik a koporsókban vannak, meghallják az ő szavát,
Ján 5:29 És kijőnek; akik a jót cselekedték, az élet feltámadására; akik pedig a gonoszt művelték, a kárhozat feltámadására.
Azaz mindenki feltámad, csak nem mindegy, hogy az örök életre, vagy az örök kárhozatra.

timola

 • Dátum 01/04/2018 00:17
A szellem-lélek valóban halhatatlan.
Erre egy példázata világít rá:

19. Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, mindennap dúsan vigadozván:
20. És vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele.
21. És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról; de az ebek is eljővén, nyalják vala az ő sebeit.
22. Lőn pedig, hogy meghala a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe; meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték.
23. És a pokolban felemelé az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében.
24. És ő kiáltván, monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban.
25. Monda pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképen Lázár is az ő bajait: most pedig ez vígasztaltatik, te pedig gyötrettetel.
26. És mindenekfelett, mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgy, hogy a kik akarnának innét ti hozzátok általmenni, nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek.
27. Monda pedig amaz: Kérlek azért téged Atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához;
28. Mert van öt testvérem; hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide, e gyötrelemnek helyére ne jussanak.
29. Monda néki Ábrahám: Van Mózesök és prófétáik; hallgassák azokat.
30. Ama pedig monda: Nem úgy, atyám Ábrahám; hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájok, megtérnek!
31. Ő pedig monda néki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.
Luk 19

timola

 • Dátum 01/04/2018 00:15
"Pumorinak a feltámadással kapcsolatos felvetésével egyetértek, ugyanis az emberi testnek kéne, hogy feltámadjon, amit sajnos tudunk, hogy nemigaz !!! A lélek, a szellem az meg sem hall, akkor miről is beszélünk??"

Megint lényeges kérdésre tapintottál ... tehetséged van hozzá :)

Az a botrány, hogy a Bibliában az van, hogy a test fog feltámadni !!!
Ez materialista nézőpontból "out of range" :D

Ezt alátámasztandó idézek egy történetet:

15. A kik pedig elkísérték Pált, elvivék őt egész Athénig; és parancsát vévén Siláshoz és Timótheushoz, hogy minél hamarább menjenek ő hozzá, elmenének.
16. Athénben pedig, mikor azokat várá Pál, lelke háborog vala ő benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele.
17. Vetekedik vala azért a zsinagógában a zsidókkal és az istenfélő emberekkel, és a piaczon mindennap azokkal, a kiket előtalált.
18. Némelyek pedig az epikureus és stoikus filozófusok közül összeakadtak ő vele. És némelyek mondának: Mit akarhat ez a csacsogó mondani? Mások meg: Idegen istenségek hirdetőjének látszik. Mivelhogy a Jézust és a feltámadást hirdeti vala nékik.
19. És megragadván őt, az Areopágusra vivék, ezt mondván: Vajjon megérthetjük-é mi az az új tudomány, melyet te hirdetsz?
20. Mert valami idegen dolgokat beszélsz a mi füleinknek: meg akarjuk azért érteni, mik lehetnek ezek.
21. Az athéniek pedig mindnyájan és az ott lakó jövevények semmi másban nem valának foglalatosok, mint valami újságnak beszélésében és hallgatásában.
22. Előállván pedig Pál az Areopágusnak közepette, monda: Athéni férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket.
23. Mert mikor bejárám és szemlélém a ti szentélyeiteket, találkozám egy oltárral is, melyre ez vala ráírva: Ismeretlen Istennek. A kit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek.
24. Az Isten, a ki teremtette a világot és mindazt, a mi abban van, mivelhogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik.
25. Sem embereknek kezeitől nem tiszteltetik, mintha valami nélkül szűkölködnék, holott ő ád mindeneknek életet, leheletet és mindent;
26. És az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakozzanak a földnek egész színén, meghatározván eleve rendelt idejöket és lakásuknak határait;
27. Hogy keressék az Urat, ha talán kitapogathatnák őt és megtalálhatnák, jóllehet bizony nincs messze egyikőnktől sem:
28. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk; miképen a költőitek közül is mondották némelyek: Mert az ő nemzetsége is vagyunk.
29. Mivelhogy azért az Istennek nemzetsége vagyunk, nem kell azt gondolnunk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, emberi mesterség és kitalálás faragványához hasonlatos az istenség.
30. E tudatlanságnak idejét azért elnézvén az Isten, mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek:
31. Mivelhogy rendelt egy napot, melyen megítéli majd a föld kerekségét igazságban egy férfiú által, kit arra rendelt; bizonyságot tévén mindenkinek, az által, hogy feltámasztá őt halottaiból.
32. Mikor pedig a halottak feltámadásáról hallottak, némelyek gúnyolódtak; mások pedig mondának: Majd még meghallgatunk téged e felől.
ApCsel 17

Athén a művelt ókori világ középpontja; az emberközpontú szellemisége visszaköszön a történelem folyamán, olyan keretrendszert adott világszemléletünknek, amelynek igen kevéssé vagyunk tudatában.

A másik történet:

27. Hozzá menvén pedig a sadduczeusok közül némelyek, a kik tagadják, hogy van feltámadás, megkérdék őt,
28. Mondván: Mester, Mózes megírta nékünk, ha valakinek testvére meghal, kinek felesége volt, és magzatok nélkül hal meg, hogy annak testvére elvegye annak feleségét, és támasszon magot az ő testvérének.
29. Hét testvér vala azért: és az első feleséget vévén, meghalt magzatok nélkül;
30. A másik vevé el azért annak feleségét, és az is magzatok nélkül halt meg;
31. Akkor a harmadik vette el azt; és hasonlóképen mind a heten is; és nem hagytak magot, és meghaltak.
32. Mind ezek után pedig meghalt az asszony is.
33. A feltámadáskor azért kinek a felesége lesz közülök? mert mind a hétnek felesége volt.
34. És felelvén, monda nékik Jézus: E világnak fiai házasodnak és férjhez adatnak:
35. De a kik méltókká tétetnek, hogy ama világot elvegyék, és a halálból való feltámadást, sem nem házasodnak, sem férjhez nem adatnak:
36. Mert meg sem halhatnak többé: mert hasonlók az angyalokhoz; és az Isten fiai, mivelhogy a feltámadásnak fiai.
37. Hogy pedig a halottak feltámadnak, Mózes is megjelentette a csipkebokornál, mikor az Urat Ábrahám Istenének és Izsák Istenének és Jákób Istenének mondja.
38. Az Isten pedig nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene: mert mindenek élnek ő néki.
39. Felelvén pedig némelyek az írástudók közül, mondának: Mester, jól mondád!
40. És többé semmit sem mertek tőle kérdezni. [Jézustól]
Luk 20

Jézus helybenhagyta, hogy van feltámadás.

Pumori

 • Dátum 31/03/2018 23:58
Lacc48, mindennek van értelme!Ha egy faluközösségben minden héten feláldoznak egy juhot akkor nem fogy el a nyáj mert mindig más pásztor szeretné Istent megengesztelni. Aztán esznek egy jó báránysültet minden héten..., nem volt pazarlás, az áldozati állatot elkészitették és jóizűen elfogyasztották!
Csak már rég volt, a Biblia meg lehet nem irja hogy a has is jól járt...

fenyo

 • Dátum 31/03/2018 22:21
Lacc48! Utólagos engedelmeddel „kicsit” átírtam a kalapos ember történetét, amit lentebb közreadtál.
Egy idegen megy az úton. Az egyik oldalon álló emberek azt látják, hogy egy lángnyelv van a fején. A másik oldalon állók csak azt látják, hogy egy idegen megy az úton, de nem látnak a fején lángnyelvet. (A gondolatom az ApCSel-ből jött. „Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre.”ApCsel 2:3)
Akik nem látják, miért nem? Azért, mert nekik nincsen „lelki látásuk”. Tudom kicsit suta a (történet)/hasonlat, de a kérdésed elvezet a predestinációhoz is. Az egyik látja, a másik nem. Akkor most kinek van igaza. A választ szerintem emberi logika alapján nem lehet megadni.
Kérdésed hasonlatos ahhoz - remélem nem bántalak meg -, mint amikor Nikodémus elmegy Jézushoz és megkérdezi, hogyan születhetik újonnan az ember. Jézus ezeket válaszolja neki.
„A szél fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki a Lélektől született.” Ján. 3:8
„Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek?” Ján. 3:12
„És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az Emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.” Ján. 3:14

Lacc48

 • Dátum 31/03/2018 19:12
Huú ezt a sokmindenk képtelenség feldolgozni... :)

Pumorinak a feltámadással kapcsolatos felvetésével egyetértek, ugyanis az emberi testnek kéne, hogy feltámadjon, amit sajnos tudunk, hogy nemigaz !!! A lélek, a szellem az meg sem hall, akkor miről is beszélünk??

kristof97 tőled ezt ragadtam ki: "Azt kell megértenünk, hogy miért mentett meg a Megváltó az áldozatával minket a bűn és halál törvényétől. Isten azért küldte be a Fiát ebbe a világba, hogy megmentse azokat az embereket ítéletétől, akik hajlandóak engedelmeskedni Istennek."
Innét a 21. századból számomra kicsit gyerekes hobbinak tűnik Isten azon szokása, hogy ha valaki meg akar tisztúlni a bűneitűl, fell kell áldozzon valamit vagy valakit saját maga helyett. Teszem azt egy birkapásztor teszi a mindennapi dolgát bírkanyája körül és úgy hetente feláldoz egy bírkát, hogy ő maga ne legyen bűnös, végül már az összes nyája áldozattá válik... utána mit fog feláldozni?? Van ennek értelme???
Ha én lennék Isten és ha meg szeretnék bocsájtani ennek a szerencsétlen emberiségnek, akkor megbocsájtok és nem játszom el ezt a színjátékot, amit a biblia ír, hogy Jézus halálával szabadít meg a bűneinktől. De tulajdonképen Ő meg sem halt, két nap az semmi. Nem is folytatom, mert énis belezavarodom... :)

timola, rendben van, de nem egyszerűbb lenne ez a téma Istennel és Jézussal kapcsolatban, ha például Isten bizonyos időnként elküldi hozzánk Jézust, hogy egy picit útbaigazítson bennünket, tanítson, Isten országáról beszéljen, stb. Ugyanúgy, ahogyan a bibliában ezt leírták. Miért kellett ezt a bűneinkért megváltói köntösbe bujtatni. Nem tudom, hogy Jézus halálának mi köze van az emberiség bűnéhez, legfeljebb az, hogy a drága főpapságnak útjában állt és azok végeztették ki.

Barzil, bocsi de én mindig brazilnak olvastalak... :)
Köszi a szamurájosdit, de én soha nem mondtam, hogy nem hiszek Jézusban és a pokolban...

timola

 • Dátum 31/03/2018 13:49
Lacc48: az Ige, amit kiemeltél, a hitünk középpontja.
Örülök ennek a naplónak, így Húsvét tájékán, mert ez ennek az ünnepnek lényege :)

Valaki, aki tökéletes és bűntelen volt (azaz teljes volt benne a szeretet) átvállalta bűneink következményét: a halált.
Azzal bizonyította be, hogy feltámadt; ezáltal van reménysége annak, aki Benne hisz, hogy bár teste elrothad, de egy napon testben meglátja a Teremtőt, úgy, ahogy Ő. Ezt vallotta meg Jób is ... Sok évszázaddal a golgotai események előtt.

Mindenki fel fog támadni; mindenki meg lesz ítélve a feltámadott testben és azután a kirendelt helyre távozik. Aki elfogadta Jézust, mint Megváltót, annak Jézus igazsága lesz osztályrésze. Aki ezt a döntést nem hozta meg a földi létben, kirekeszti saját magát Isten jelenlétéből, véglegesen - ez maga a kárhozat.

Ne nyugodj addig, amíg nincs egy belső bizonyosságod arról, hogy a vérrel kötött szövetség kedvezményezettje vagy ...

Krisztus feltámadt és él; ez az egyetlen lehetősége az embernek, hogy kiszabaduljon a sátán karmai közül.
Ezért aztán ezt minden módon próbálja megakadályozni.
Nem tudod, mennyi időd van hátra és mennyi lehetőséged Mellette dönteni.
Ne halogasd.
Aki keresi Őt tiszta szívből (nem kifogásokat keres), megtalálja Őt.

timola

 • Dátum 31/03/2018 13:16
Pumori: jól gondolod, azok akik nem ismerik a törvényt, nem hallottak Jézusról, másképpen lesznek számonkérve.
Isten igazságos, tudatlanság miatt nem engedi elveszni az embert.
Pál eztígy fogalmazza meg (régies Károli fordításban kissé nehezen ęrthető, de akkor ki lehet keresni a hely alapján)

Róm 2:14 Mert mikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők, törvényük nem lévén, önmaguknak törvényük:
Róm 2:15 Mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, egyetemben bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik.)
Róm 2:16 Azon a napon, melyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által.

kristof97

 • Dátum 31/03/2018 12:21
Lacc 48, "a Megváltó Jézus Krisztus, aki az emberiséget kereszthalálával kiszabadította a bűn és a halál hatalmából."
Vagyis az emberiség a bűn és a halál hatalma alatt volt. Ez ugye mit jelent? Ehhez egy kicsit ki kell fejteni a bűn témáját. Az nem igaz, hogy Ádámék bűne öröklődött a leszármazottaiban (eredendő bűn), a bűnre való hajlam öröklődött. Isten a maga nemében teremtette tökéletesre az embert, nem Isten szerinti tökéletességre. Ez azt jelenti, hogy nekünk szabad akaratot adott abban, hogy Isten útmutatása, beszéde szerint élünk vagy nem, azaz ez egy döntési lehetőség. Tehát tudjuk a bűnt (Isten útmutatásának elvetése, Istennel szembeni engedetlenség, lásd Éváék esetét/bűnbeesés/) választani az igazság cselevése helyett. Ha az ember a bűnt választja, azt cselekszi, akkor szimbolikusan a bűn törvénye alá van vetve, hiszen azt cselekszi, aszerint él, és mivel a bűn zsoldja a halál (nemcsak fizikai, hanem lelki is), így jelképesen a halál hatalma alatt is vagyunk. Így a bűn és halál törvényének szolgálunk szimbolikusan és nem Isten törvényének. Amikor egy gyerek megszületik, nem bűnös alapvetően, hanem a világ teszi azzá, illetve a nevelés, amelyet kapott. Egy bűnös világban nevelődik, így nem kell csodálkozni, ha már fiatalon olyan az ember, amilyen.

Róm 8:1 Nincs tehát már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak,
Róm 8:2 mert az élet lelkének törvénye Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől.
Róm 8:3 Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivelhogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatá a bűnt a testben.

Azt kell megértenünk, hogy miért mentett meg a Megváltó az áldozatával minket a bűn és halál törvényétől. Isten azért küldte be a Fiát ebbe a világba, hogy megmentse azokat az embereket ítéletétől, akik hajlandóak engedelmeskedni Istennek. A mózesi törvény erőtlen volt, mert a bűn és halál törvénye alá rekesztette az embereket, mert senki sem volt képes megtartani a tízparancsolatot és a 613 rendelkezést, ezért mindig vitték a zsidók az állatáldozatokat a bűneikért és mindig csak félelemből szolgáltak, Istent csak egy úrnak tekintették és nem egy gondviselő atyának. A Megváltó viszont tökéletesen betöltötte a törvényt (tízparancsolat) a szeretettel, mert "a törvény betöltése a szeretet" (Róm 13:10), (a szeretet pedig>1Ján 5:3 Mert az az Isten iránti szeretet, hogy a parancsolatait megtartjuk; az ő parancsolatai pedig nem nehezek.), engedelmes életével tökéletesen megcselekedte Isten akaratát, így tökéletes, megismételhetetlen áldozat volt, ami kellett azemberiség addigi bűneinek eltörlésére. Ezéltal a Megváltó 2000 évvel eltolta Isten ítéletét.

  Ján 5:24 Bizony, bizony mondom nektek, hogy aki az én beszédemet hallja, és engedelmes annak, aki engem elküldött, örök élete van, és nem jut ítéletre, hanem már átment a halálból az életre.

Az élet lelkének törvénye (Róm 8:2-ben) Krisztus törvénye, a szeretet törvénye, szabadság törvénye (így nevezi még az Írás), igazából ez jelenti a Megváltó beszédét, aki annak engedelmes, azaz nemcsak hallgatja, hanem megtartja, átment jelképesen a halálból az életre, mert lekerült róla Isten ítélete vagy haragja, mentesül az ítélet alól, ha megmarad az engedelmességben, azaz üdvössége van. Mivel az Isten Fiának engedelmeskedünk és ezáltal az Atyának, így nem vagyunk a bűn és halál hatalma, törvénye alatt, mert nem annak szolgálunk.

Ján 3:36 Aki engedelmes a Fiúnak, annak örök élete van, aki pedig nem enged a Fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta.
Bocsánat amiért ilyen hosszúra sikeredett, remélem érthető volt, de ha nem, szívesen elmagyarázom azt, ami nem érthető.

Pumori

 • Dátum 31/03/2018 01:57
"Úgy tekinthetünk a jövőnkre, hogy egyszer csak meghalunk, ahogy este elalszunk. Éjjel nem tudunk magunkról, aztán reggel felébredünk, így képzelhetjük a halált és a feltámadást. Így vette el a halál fullánkját. Nem végleg "alszunk el" a halálban, Életre kelünk a feltámadás idején. Addig pedig nem gyötrődni fogunk a pokolban, vagy a tisztítótűzben, hanem átmenetileg nem tudunk magunkról, mint álmunkban."

Érzem én hogy sokan a haláltól félnek, s vigasztalják magukat. S akkó tovább mi lesz? Fényevés?
Feltámadás jelentése alatt a test feltámadásának van értelme. Eddig élt 100 000 000 000 ember a Földön. Biztosan lesz nekik elég életttér, erőforrás elég... Ja hogy ebből Jézusról nem hallott csak a negyede, Istenről más része igen,de nem a Biblia történetek szerint.
Isten nem lehet olyan szivtelen hogy az oktondiakat akiknek esélye sem volt hallani arról hogy létezik mert még nem alakult ki az Ábrahámita vallások alapja sem, vagy a Föld azon részén lakott ahol más történetek alapján tisztelték, vagy annyi értelmük sem volt hogy gondolkodjanak róla,hogy azokat hagyja a porban örökké...

Lacc48

 • Dátum 30/03/2018 23:30
Soha nem szoktam állítani valamit, anélkül, hogy az elején hozzáteszem, hogy "szerintem"
A kis történet kapcsán merő felelőtlenség lenne bárkinek is azt állítani, hogy ő bizony "középen áll" ahonnan is mindent tisztán és világosan lát, tudja az igazságot.
Azzzal persze tisztában vagyok, hogy nem vagyunk egyformák és nem is vagyunk egyformán informáltak legfőképen ebben a témában. Véleményem szerint Isten még mindig egy nagy titok az emberiség számára, amit lehet, hogy soha nem fogunk megfejteni. Azt sem tudjuk, hogy halálunkkal egy lépéssel közelebb vagy távolabb kerülünk tőle. Mert ugye azt szokták mondani, hogy az élőkért imádkozzunk és nem pedig a halottakért...

Lacc48

 • Dátum 30/03/2018 23:18
Kinek van igaza? Mindkettőnknek vagy egyikünknek sem?

Egy idegen érkezik a faluba, fején kalap. Végigmegy a főutcán. Az utca egyik oldalán állók azt állítják, hogy az idegen fekete kalapot viselt, a másik oldalon állók pedig azt, hogy fehér kalap volt rajta.
Ezen jól összevesznek, győzködik egymást az igazukról. Az idegen visszafordul, és akik eddig úgy látták, hogy fehér kalap van rajta, azok most feketének, és akik feketének azok meg fehérnek. Kissé elbizonytalanodnak a látottak miatt. Miként lehetséges? Hát úgy, hogy az idegen kétszínű kalapot viselt.
Ez "egyszerű" kérdés -annak aki középen áll és mindkét oldalt látja egyszerre -de mint a történetből is kiderülhet kevés ember fér el középen -olyan helyen ahonnan a két oldal egyszerre látható.

Mi a tanulság ? Járd körbe a dolgokat, ha kell többször is , és csak ezután hozz döntést az érzéseidre hagyatkozva!
Ne győzködd a másikat a saját igazságodról, mert mindenki csak a saját szemén keresztül láthatja a világot!

Lacc48

 • Dátum 30/03/2018 21:42
...Továbbá nagyon nem gondolom, hogy ez így lenne.
Hiszen aki Isten törvényeit betartja az nem lehet bűnös.

Lacc48

 • Dátum 30/03/2018 21:36
Értem amit írsz és, hogy te ebben hiszel.

Most akkor ezzel azt akarod mondani, leegyszerűsítve, hogy bűnösöknek lettünk teremtve vagy bűnösként születünk meg és az a feladatunk ebben az életben, hogy szórkoztassuk Istent, hogy mennyire szerencsétlenek vagyunk és sokszor annyira félrevzetnek, összekavarnak bennünket világ és politikai valamint egyházi vezetőink, hogy képtelenek vagyunk megállapítani, hogy melyik a helyes út.

karizmus

 • Dátum 30/03/2018 21:13
Részletesebben:
"a Megváltó Jézus Krisztus, aki az emberiséget kereszthalálával kiszabadította a bűn és a halál hatalmából."

Mózesnek azért adott törvényeket Isten, hogy útmutatást kapjon az ember az Isten szerinti szentség élethez. De ezzel az is a célja volt, hogy bebizonyítsa az embernek, hogy képtelen bűntelen maradni, mert sorra fog fétkezni a törvény ellen. Az újszövetségben olvashatjuk, hogy a " törvény ől" Ezzel arra célzott, hogy aki a törvény szerint akar élni az meghal ( elkárhozik) mert nem képes bűntelen maradni.
Viszont aki Jézussal hasonlóan meghal a világnak a bűneiért( megtér) az már nem a törvény alatt van hanem a kegyelem alatt
(megváltás Krisztus áldozata által) van.
A halál hatalma nem más, mint a törvényekhez való ragaszkodásból fakadó megkötözöttség, ami a kárhozatba vezet. De aki Jézusnak átadja életét, az már üdvözül és afelett nincs hatalma a halálnak.

Lacc48

 • Dátum 30/03/2018 20:54
karizmus köszi az okfejtésed az ujjászületésről, de egy magamfajta 53 éves katolikust nem tud levenni a lábáról.
Ami a válazod illeti, vagy nem érted a kérdésem, vagy a kérdésem nem világos. Bocsi...

timola

 • Dátum 30/03/2018 20:28
Nagyon is :)
köszönöm!

karizmus

 • Dátum 30/03/2018 20:09
Egy lelkipásztor mondta, hogy ahhoz, hogy elkárhozzunk nem kell semmit tennünk. Mivel alapvetően a bűn alá vagyunk rekesztve.
Ezt Isten akarta így, hogy senki se üdvözülhessen jócselekedetek által, mert az ember nagyon büszke.
Ahhoz, hogy megértsük a kereszt megváltási értelmét ismernünk kell a bibliát és megkell kapnunk a Szentszellem világosságát. Mindent a Lélelek magyaráz és értelmez azok számára, akik keresik Istennel való közösséget Jézuson keresztül. "Sajnos" ezt nem tudjuk elérni vallásos élettel. Ehhez meg kell térni és újjá kell születni a Szentszellem által.

Aki megtér és Jézust kezdi követni és Őt tartja élete legfontosabb értékének, az, mégegyszer mondom Az született újjá, mert onnantól kezdve Krisztusiként kezd gondolkodni és cselekedni. Ezért hívják keresztyéneknek a krisztust követőket. Ez Istennek a legkedvesebb cselekedet! Ezt úgy hálálja meg, hogy többet enged magából megérteni és megismerni.

Bocsi egy kicsit elkanayarodtam az eredeti kérdéstől :)

Ime a magyarázat a kereszthalál értelmére:

A bűn azt jelenti, hogy Isten akarata ellen fordul az az ember aki bűnt követ el. Ezért Ő halál bűntetést szabott ki. " A bűn zsoldja a halál" De adott egy felmentő opciót. aki vétkezett, annak felkellett áldoznia egy ártatlan tökéletes állatot, akinek a bűnt elkövető helyett kellet meghalnia.
Jézusnak azért kellett meghalnia a világ összes ember bűnéért, hogy Ő mint tökéletes és ártatlan mutassa be Istennek azt az egyetlen áldozatot, ami megváltja azokat az embereket a haláltól( kárhozattol) akik elfogadják ezt a megváltó tervet Istentől.
Mindenkinek szól ez a megváltás, de csak azé lesz, aki elfogadja és elveszi. Ezt a megtéréssel lehet elvenni.

Nem tudom, hogy mennyire volt érthető ?